Skip to main content
Share
Favorite

534
RESULTS

movies 532
audio 2
COLLECTION
TOPIC
individual soul 533
enlightenment 523
satsanga 522
jyotirmayananda 519
vedanta 496
soul 480
sadhana 469
yoga 461
hinduism 454
consciousness 453
self 450
philosophy 444
podcast 443
liberation 433
hindu mysticism 427
spirituality 426
self-realization 424
ego 422
illusion 422
ignorance 420
karma 418
mind 417
integral yoga 416
devotion 406
video 405
bhakti 404
supreme devotion 402
thought waves 401
nonduality 393
peace chant 389
wisdom 359
worship 355
world-process 338
vedas 337
swami 334
who am i 304
yoga vedanta 302
sutras 300
religion & spirituality 297
enquiry 283
upanishad 258
purity of mind 240
retreat 220
upanishads 218
livejournal 202
states of mind 190
jiva 189
moksha 189
kleshas 183
brahma 177
religion 174
ananda 168
bhakti yoga 163
spirituality and religion 161
vindu 147
faith 144
god 143
unconscious 138
video podcast 121
mindstuff 116
samskaras 116
desire 115
avidya 112
rama 100
sthiti 95
sat 94
vichar 94
para puja 92
intellect 90
bhavana 87
vairagya 86
viveka 86
indstuff 79
chitta 75
afflictions 71
yoga vasistha 67
viveka-chudamani 66
shankaracharya 65
upasana 64
mumukshutwa 62
samadhana 62
satchidananda 62
titiksha 62
uparati 62
vivekachudamani 62
king janaka 59
song of the siddhas 59
consciousnes 51
atma puja 48
sarupanash 47
saraswati 43
devi mahatmya 41
durga 41
lakshmi 41
mother worship 41
dwesha 40
raga 40
39
arupanash 39
consciousne 38
death 33
dharma 33
samadhi 33
durga shaptashati 30
samsara 30
santosh 30
bhagavata 26
avarana 25
mala 25
vikshepa 25
nivriti 24
pavriti 24
serenity 23
four-fold mind 22
King Bali who am i 20
prajna 20
sangha 20
fear of death 19
lord krishna 19
nishkamya 19
sakamya 19
purana 18
Prahlad 17
Hiranyakashipu 16
jesus 16
raja yoga sutras 16
chudala 15
contentment 15
fourfold mind 15
renunciation 15
shama 15
shikhidwaja 15
Chandogya 14
smritti 14
manonash 13
raja 13
shandilya 13
kundalini shakti 12
pashas 12
patanjali 12
shandilya bhakti sutras 12
siddhis 12
drishti 11
dristi 11
krishna 11
mother's day 11
navaratri puja 11
srimad 11
triad 11
vasistha 11
ramayana 10
samprajnata 10
seven steps of wisdom 10
vichara 10
King Janaka 9
Song of the siddhas 9
feeling 9
mauna 9
meditation 9
sat shampat 9
: consciousnes 8
Brihadaranyaka 8
Yajurveda 8
asamprajnata 8
disease 8
gita 8
karma yoga 8
lower samadhi 8
nama rupa 8
nirvikalpa 8
savikalpa 8
vitarka 8
Prahalad 7
asmita 7
self-effort 7
vasishtha 6
videha 6
vitala 6
AUM 5
OM 5
Vishnu 5
bhava vydhi 5
chit 5
dharana 5
divine grace 5
jnana 5
manana 5
maya chakra 5
sanshaya bhavana 5
sattwa 5
sattwap 5
subeksha 5
tanumanasi 5
tattwa jnana 5
uddalaka 5
vasanas 5
vicharana 5
viparita bhavana 5
vishnu 5
awareness 4
CREATOR
SHOW DETAILS